عنوان پروژه : مجتمع مسکونی شبنم


کارفرما : شرکت نوید فرهنگ و تجربه


مشاور طراح : پارسیان سازه


تعداد طبقات مجموع : 14

9-06-1398

{2018}© Tmbaze. All Rights Reserved. Designed By Omid Jadidi

Search