تهران
پروژه‌ی زنبق
تهران
پروژه‌ی شقایق
تهران
پروژه‌ی شادآباد
تهران
برج میلاد

الف: شرایط عمومی

1- اعضایی که بدهی غیرجاری (اقساط معوقه) و بدهی بانک ملت ندارند می‌توانند با دادن وکالت به تعاونی جهت دریافت وام نسبت به تسویه‌ی بدهی خود اقدام کنند.

- میزان بازپرداخت وام متناسب با درخواست اعضاء حداکثر تا 5 سال است، لکن متقاضی می‌تواند  پس از تکمیل پروژه وام دریافتی خود را تسویه نماید.

شرکت به عنوان ضامن عمل خواهد کرد و هیچ‌گونه وثیقه‌ای برای دریافت وام لازم نیست.

- سند تک‌برگی هر واحد پس از صادر شدن تا انقضاء زمان بازپرداخت وام نزد شرکت یا بانک خواهد ماند مگر آن‌که عضو محترم تسویه نماید.

- کلیه‌ی متقاضیان با دادن وکالت به شرکت اختیار تام می‌دهند تا در صورت نپرداختن اقساط وام دریافت‌شده سند آن‌ها را به ترهین بانک درآورد.

ب: شرایط اختصاصی هر پروژه

1) پروژه‌های زنبق، لاله و شقایق

اعضای محترم هر سه پروژه که بدهی غیرجاری ندارند جهت دریافت وام علاوه بر اعمال شرایط عمومی برای تسویه‌حساب نهایی باید 50% مبلغ بدهی را به حساب شرکت واریز نمایند.

2) پروژه‌ی ارم

- کلیه اعضایی که واحد آنها تعیین می‌شود می‌توانند به جای پرداخت 15%باقی‌مانده‌ی مبلغ قرارداد بند 3-5 ثلث (یک‌سوم) مبلغ متمم قرارداد را به حساب شرکت واریز و تا انقضاء پروژه فقط قسط بانک را پرداخت کنند. بدیهی است در زمان تحویل پروژه در صورت افزایش هزینه‌ها مابه‌التفاوت آن‌را پرداخت می‌کنند.

- کلیه‌ی اعضاء به شرکت وکالت تام می‌دهند که در صورت نپرداختن اقساط وام دریافتی شرکت اختیار داشته باشد واحد آنها را تغییر و یا عضویت آنها را لغو و از محل پرداختی آن‌ها بدهی به بانک (اقساط معوقه‌) را پرداخت نماید و مابقی را به عضو عودت دهد.

3)  پروژه‌ی رز

- اعضایی که بدهی ندارند بعد از انتخاب واحد می‌توانند با رعایت شرایط عمومی از این تسهیلات استفاده نمایند.

4) پروژه‌ی معلم

- اعضاء این پروژه می توانند با پرداخت 1/3 (ثلث) باقی‌مانده‌ی مبلغ متمم قرارداد از این تسهیلات استفاده کنند.

5) پروژه‌های شبنم و گلسار

- اعضاء محترم هر دو پروژه برای کاهش اقساط خود می‌توانند با محاسبه‌ی قیمت به‌طور میانگین یک واحد 110 متری، یک‌سوم مابقی را به حساب شرکت واریز و تا آخر پروژه فقط اقساط بانک را پرداخت نمایند. بدیهی است در زمان تحویل پروژه در صورت افزایش هزینه‌ها مابه‌التفاوت آن‌را پرداخت می‌کنند.

دفتر شرکت